Download citation

Present knowledge on Aujeszky's disease

Ann. Zootech., 33 3 (1984) 402
DOI: https://doi.org/10.1051/animres:19840327