Download citation

Foreword

Anim. Res., 53 4 (2004) 297
DOI: https://doi.org/10.1051/animres:2004023