Download citation

Foreword

Anim. Res., 54 3 (2005) 187-
DOI: https://doi.org/10.1051/animres:2005016